Preambuła i 12 Kroków

Preambuła Wspólnoty św. Jakuba – 12 Kroków dla Chrześcijan


Wspólnota św. Jakuba jest wspólnotą kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją po to, aby znaleźć rozwiązanie swojego własnego problemu i pomagać innym w zdrowieniu ze zniewoleń oraz duchowym wzroście.
Centralne i najważniejsze miejsce w naszej wspólnocie zajmuje Bóg i Jego Słowo będące dla nas drogowskazem i mające moc przemiany naszego życia. Formacja we Wspólnocie św. Jakuba oparta jest na Piśmie Świętym, Tradycji Kościoła i programie 12 kroków a jej celem jest nasz integralny rozwój.
Jedynym wymogiem uczestnictwa w grupie jest pragnienie przemiany swojego życia. Nie istnieją żadne opłaty za uczestnictwo w grupach, utrzymujemy się, bowiem z własnych dobrowolnych datków.
Pierwszym naszym celem jest zaprzestanie nałogowych, destrukcyjnych praktyk, ponieważ tylko na fundamencie abstynencji możemy efektywnie rozwijać naszą osobowość i nieść posłanie oraz pomoc wszystkim cierpiącym.
Większość z nas niechętnie przyznawała się do tego, że mamy problem. Nikt, bowiem nie lubi myśleć, że różni się od innych ludzi. Dlatego też nie dziwi fakt, iż nasze zniewolenia charakteryzowały niezliczone, daremne próby udowodnienia, że możemy sami poradzić sobie z naszymi problemami.
Myśl, że w jakiś sposób, pewnego dnia będziemy mogli kontrolować swoje życie jest obsesją każdego zniewolonego człowieka. Upieranie się przy tej iluzji jest wręcz zdumiewające. Wielu doprowadziło to za bramy więzień, do obłędu, rozpadu więzi, upadku wartości lub śmierci. Nauczyliśmy się jednak przyznawać w pełni i w najgłębszych zakamarkach naszego jestestwa do tego, że jesteśmy bezsilni. A to jest pierwszy, bezwzględnie konieczny krok w naszym zdrowieniu. Utraciliśmy bowiem kontrolę nad naszym życiem.
Jesteśmy przekonani, że ludzie tacy jak my – równocześnie nie podejmujący wysiłku przemiany swojego życia, znajdują się całkowicie pod wpływem postępującej choroby duszy i ciała. Po jakimś czasie jest z nami gorzej, nigdy lepiej. Dlatego, aby prowadzić normalne, szczęśliwe życie, staramy się praktykować i wprowadzać w życie pewne zasady.

 

12 Kroków dla chrześcijan

 

 1. Przyznaliśmy że jesteśmy bezsilni wobec naszego problemu i że nie potrafimy sami poradzić sobie z własnym życiem

 2. Uwierzyliśmy że wszechmocny Bóg może przywrócić nam duchowe zdrowie

 3. Zdecydowaliśmy by nasze życie i naszą wolę oddać w ręce Boga - tak jak Go pojmujemy

 4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi serca.

 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów

 6. Staliśmy sie całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.

 7. Zwróciliśmy sie do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.

 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy sie gotowi zadośćuczynić im wszystkim.

 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to mozliwe z wyjatkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.

 10. Prowadzimy nadal rachunek sumienia, z miejsca przyznając się do popełnionych błedów.

 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.

 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy sie nieść posłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.